English version below.

Kennisgeving voor de verwerking van persoonsgegevens, door PhenoVation B.V. verzameld van Klanten

Wie zijn wij?

PhenoVation B.V, (hierna “PhenoVation”), gevestigd in Wageningen, is een bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van de fabricage van camerasystemen voor het afbeelden van hele planten op chlorofyl fluorescentie, multispectrale kleur en groen/rood fluorescentie eiwit/proteine(GFP/RFP). Wij hebben privacy hoog in het vaandel en gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om; zie voor een beschrijving van ons privacy en cookiebeleid www.phenovation.com

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij vragen u om uw NAW gegevens, email adres en telefoonnummer. Daarnaast vragen wij u om gegevens die noodzakelijk zijn om u te kunnen identificeren, van u te kunnen inkopen, aan u te kunnen leveren en overige diensten te kunnen verlenen; deze gegevens kunnen ook deels persoonlijk zijn.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij overhandigen u een klantenformulier met daarop een lijstje met benodigde informatie, waaronder persoonsgegevens. Dit formulier kunt u ook van onze web site downloaden.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

U verstrekt ons uitsluitend de gegevens die wij nodig hebben voor het verlenen van onze inkoop-, verkoop- en overige diensten. We hebben uw gegevens dus nodig om een overeenkomst met u aan te gaan, door ons ingeschakelde bedrijven voor de betaling en de levering te informeren en hierover met u te kunnen corresponderen; de gegevens die wij van u vragen zijn verplicht voor het aangaan van de overeenkomst. Daarnaast zijn wij in voorkomende gevallen wettelijk verplicht bepaalde gegevens aan overheidsinstanties/instellingen door te geven.

Wat doen wij met uw gegevens?

Wij slaan uw gegevens op in onze Klanten dossiers (papier en elektronisch), gebruiken ze om met u te corresponderen en om door ons ingeschakelde bedrijven voor de betaling en de levering van de informatie te voorzien, die zij nodig hebben.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens 5 jaar, tenzij de overeenkomst daarna nog voorduurt, of er een wettelijke verplichting op ons rust ze langer te bewaren; na deze termijn verwijderen wij uw gegevens volledig uit onze systemen.

Welke privacy rechten hebt u en hoe kunt u die uitoefenen?

U hebt als inwoner van de EU het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u hebben, het recht op correctie als er fouten in staan, het recht op wissing van uw gegevens, voor zover bewaring niet wettelijk vereist is en het recht op beperking als u vindt dat wij te veel gegevens van u hebben vastgelegd. U kunt deze rechten eenvoudig uitoefenen door een e-mail te sturen naar vincent.jalink@phenovation.nl

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Zo bewaren wij uw gegevens op papier in afgesloten dossierkasten, versturen wij gevoelige persoonsgegevens niet per e-mail, zijn onze databases en back-ups versleuteld, zijn onze medewerkers getraind in het veilig omgaan met persoonsgegevens, hebben zij een geheimhoudingsverlaring getekend en hebben alleen medewerkers die voor de uitoefening van hun functie toegang tot bepaalde persoonsgegevens moeten hebben, de benodigde toegangsrechten.

Met wie delen wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt delen wij uitsluitend met medewerkers, die bij uw opdracht betrokken zijn en met partijen die wij in het kader van uw opdracht inschakelen. Verder delen wij uw gegevens met niemand.

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?

Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve!

Neem contact op met onze Contactpersoon Privacy,  Vincent Jalink; u kunt hem bereiken via email: vincent.jalink@phenovation.nl en per telefoon: +31651978796

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u op de web site van de AP een formulier invullen.

English:

Notification regarding the processing of personal information collected from clients by PhenoVation B.V.

 

Who we are

PhenoVation B.V. (hereafter referred to as “PhenoVation”), situated in Wageningen, specializes in the manufacturing of camera systems for imaging whole plants on chlorophyll fluorescence, multispectral, colour and green/red fluorescence protein (GFP/RFP). We highly value your privacy and we want to assure you that we handle your personal information with the utmost care; for our privacy and cookie policy, please see www.phenovation.com

 

What personal information do we collect?

We request your name and address particulars, email address and telephone number. We also require information that could allow us to identify you, buy from you, deliver to you and be of service otherwise; this type of information might also be of a personal nature.

 

How do we collect your information?

You will receive a customer form that contains a list of the required information, including personal data. This form can also be downloaded from our website.

 

Why do we need your information?

You will provide us exclusively with the data we need for our services regarding purchasing, sales et cetera. We require your information to enter into an agreement with you, to inform third party companies about payments and deliveries, and to correspond with you about the aforementioned matters; the information we ask for is necessary to enter into the agreement. Apart from that, in relevant cases we are required by law to pass on certain information to government agencies.

 

How do we use your personal information?

We save your information in our client folders (on paper and electronically). We use it to contact you and to provide third party companies with the necessary information about payments and deliveries.

 

How long will we keep your information?

We will keep your personal information for 5 years, unless the agreement continues after that, or we have a legal obligation to save it for a longer period of time. After this time we will erase your information from our systems completely.

 

Your privacy rights and how to exercise them

As a citizen of the EU you have the right to let us know if you:

  • Would like to acces the personal information which we hold about you;
  • Would like to correct or update your personal information;
  • Would like to delete the recorded personal information, as long as we are not required by law to hold on to it;
  • Would like to limit the personal information in our records, when you feel that we have recorded too much information about you.

It is very easy to exercise these rights. All you have to do is send an email to vincent.jalink@phenovation.nl.

How do we protect your information?

We have taken suitable organizational and technical measures to ensure that your information is safe with us. For example, the hard copy of your personal information is stored in closed filing cabinets, we do not send out sensitive personal information via email, and our databases and backups are encrypted. Our employees are trained to handle personal information safely and have signed a confidentiality agreement. Lastly, only employees who need access to certain personal data in order to do their jobs have access to the information.

With whom do we share your personal information?

The personal information that you have provided us with will only be shared with our employees who are involved with your assignment and the parties that we employ in order to carry out said assignment. As a general rule, we do not share your personal information with anyone else outside of PhenoVation.

 

Where and how to file a complaint

If you are, for whatever reason, dissatisfied with the way we handle your personal information, then please let us know. We welcome any and all feedback and view it as a way to learn. We would love to turn your bad experience into a good one!

Please contact our liaison, Vincent Jalink, via email (vincent.jalink@phenovation.nl) or telephone (+31651978796).

You could also file a complaint with the Dutch Data Protection Agency (Autoriteit Persoonsgegevens). Please visit their website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) and fill out the online complaint form.