English version below.

Privacyverklaring van PhenoVation B.V.

Ingangsdatum van deze Privacy Verklaring: 25 Mei 2018

Introductie

Met deze Privacy Verklaring informeert PHENOVATION u over waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en zorgen ervoor zeker altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te handelen.

PHENOVATION waardeert de interesse die u in ons bedrijf, onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website www.phenovation.com of verwante communicatiekanalen, zoals onze sociale media en/of kanalen en blogs. PHENOVATION, gevestigd in Wageningen, is een bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van de fabricage van camerasystemen voor het afbeelden van hele planten op chlorofyl fluorescentie, multispectrale kleur en groen/rood fluorescentie eiwit/proteine(GFP/RFP).

Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die PHENOVATION kan vastleggen tijdens uw contacten met PHENOVATION, zoals wanneer u onze websites bezoekt, contact met ons opneemt, enzovoort.

Wij zullen u een specifieke Kennisgeving presenteren op het moment dat wij meer persoonsgegevens van u nodig hebben. Hierin staat dan onder andere precies vermeld welke gegevens we van u vragen, voor welk doel wij die nodig hebben, hoe we ze beschermen, hoe lang we ze bewaren, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn, onder meer om deze gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en te laten verwijderen.

Waarom hebben we u uw persoonlijke gegevens nodig?

Wij kunnen u vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Het op uw verzoek toesturen van informatie over PHENOVATION producten en diensten
 • Het beantwoorden van uw vragen
 • Het met u delen van PHENOVATION kanalen/pagina’s en blogs in sociale media
 • Het onderhouden van de relatie met u als klant
 • Het verbeteren van onze diensten
 • Het verbeteren van onze websites en social media kanalen

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tijdens uw interacties met PHENOVATION, bijvoorbeeld op de PHENOVATION-pagina’s kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen, zoals:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Gegevens die in het kader van de relatie met u noodzakelijk zijn

Daarnaast kunnen wij gegevens verzamelen over uw internet adres, systemen en activiteiten zoals:

 • Uw IP adres
 • Uw cookie-ID
 • Het type webbrowser dat u gebruikt
 • De webpagina’s die u op onze websites bezoekt
 • Uw gebruik van en uw activiteiten op onze PHENOVATION-pagina’s

Hoe komen wij aan uw persoonlijke gegevens?

Hiervoor zijn er twee manieren, een waarbij u actief bent en een waarbij u passief bent. U kunt uw persoonsgegevens actief op meerdere manieren met PHENOVATION delen, zoals:

 • Een email sturen aan vincent.jalink@phenovation.nl vanaf de website
 • Een klantenformulier invullen
 • Communiceren met PHENOVATION, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met een van de medewerkers van PHENOVATION.

Als u uw internet browser zodanig instelt, dat deze cookies accepteert, kunt u bepaalde persoonsgegevens, zoals uw IP adres passief met ons delen. Wij halen die gegevens dan op zonder dat u daarvoor actie behoeft te ondernemen.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier gedeeld of openbaar gemaakt. PHENOVATION zal persoonsgegevens alleen vrijgeven op uw uitdrukkelijk verzoek of indien dit wettelijk is vereist. Waar PHENOVATION gebruik maakt van Verwerkers zijn deze contractueel gebonden tot geheimhouding.

Wat zijn uw privacy rechten?

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, blijven ze uw eigendom. In de Kennisgeving informeren wij u over uw precieze rechten; u heeft altijd recht uw gegevens in te zien, zodat u deze kunt laten bijwerken en wijzigen. Maar in de meeste gevallen kunt u ook uw gegevens laten verwijderen, ons verzoeken de verwerking te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Als wij u gevraagd hebben om toestemming bij het verzamelen van persoonsgegevens, kunt u die toestemming later altijd weer intrekken. U kunt uw rechten eenvoudig uitoefenen door een email te sturen aan vincent.jalink@phenovation.nl

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u met ons deelt bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk. Hoe lang dat is hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Bij elke verwerking van persoonsgegevens vermelden wij het doel en de bewaartermijn in de Kennisgeving.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. PHENOVATION maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zo bewaren wij dossiers in afgesloten kasten, is ons personeel getraind in de omgang met persoonsgegevens en zijn laptops en smartphones beveiligd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze websites. We plaatsen dan een opvallende melding op onze homepage en geven aan wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u nog vragen mocht hebben over het privacy beleid van PHENOVATION, dan kunt u contact met ons opnemen. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij zien alle feedback als een middel om te leren en worden graag uitgedaagd uw negatieve ervaring om te zetten in een positieve!

Onze Contactpersoon Privacy is Vincent Jalink; u kunt hem bereiken via email: vincent.jalink@phenovation.nl of per telefoon: +31651978796

U ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor moet u op de website van de AP een formulier invullen.

Cookie Verklaring van Phenovation B.V.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd; sommige cookies kunnen door uw browser worden opgeslagen. Wij kunnen uw browser dan bij een volgend bezoek aan onze website vragen de cookie naar onze server terug te sturen.

Onze webserver genereert verschillende soorten cookies, die op uw computer of smartphone kunnen worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt. Onze cookies kunnen stukjes informatie bevatten die tot persoonsgegevens worden gerekend, zoals een uniek identificatienummer, uw IP adres en het type browser dat u gebruikt.

Wij vragen u om toestemming voor het aanbieden van cookies als u onze website bezoekt. Bovendien kunt u uw browser zo instellen dat deze alle cookies accepteert, geen cookies accepteert, of de keuze per cookie aan u laat. Als u al onze cookies in uw browser weigert, zullen bepaalde gedeelten van onze website(s) mogelijk niet meer werken. Meer informatie over cookie instellingen vindt u in de Help-functie van uw browser.

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie onthoudt onze webserver welke pagina’s van de website u gedurende het huidige bezoek hebt bekeken en in welke volgorde. Dit is belangrijk omdat de webserver hier zelf geen geheugen voor heeft.
Door informatie uit deze cookies geanonimiseerd op te slaan en achteraf te analyseren kunnen wij ook de indeling van en navigatie op onze site optimaliseren.
Dit type cookies is vluchtig; ze worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Bovendien verzamelen ze geen persoonsgegevens, zoals uw IP adres.

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een vervolg bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld, bijvoorbeeld uw taalkeuze. Hierdoor bespaart u tijd en kunt u onze website prettiger gebruiken. Permanente cookies kunnen uw IP adres gebruiken om u te onthouden; u kunt ze weigeren via de instellingen van uw browser en verwijderen via de functie ‘Geschiedenis wissen’.

Google Analytics cookie

Wij maken gebruik van de Google Analytics dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiervoor bieden wij elke bezoeker een cookie van Google aan. Als u uw browser zo hebt ingesteld dat dit type cookies wordt geaccepteerd, worden uw bewegingen op onze website in deze cookie bijgehouden.
Informatie uit deze cookies wordt door Google verzameld, bewerkt en aan ons terug gerapporteerd. Dit gebeurt anoniem; uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media

Op onze website komt u een link naar de PHENOVATION pagina op LinkedIn tegen. Na het aanklikken van deze link landt u op de pagina, die PHENOVATION op het betreffende platform heeft. U kunt dan desgewenst inloggen met uw wachtwoord voor dit platform en ‘Volgen’ aanklikken. Afhankelijk van uw instellingen zult u dan op de hoogte worden gehouden van nieuwe posts van PHENOVATION op dit platform. Het platform stuurt ook een melding met uw accountnaam naar PHENOVATION. PHENOVATION weet dan, dat u ons op dit platform volgt en kan uw publieke profiel op dit platform bekijken. PHENOVATION is gebonden aan het privacy beleid van Sociale Media waaraan zij deelneemt en beveelt u aan hun privacy verklaringen door te nemen.

Links naar andere websites

Wanneer u de PHENOVATION-websites bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden niet beheerd door PHENOVATION en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens door deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor het gebruik of het privacy beleid van die sites.

PhenoVation B.V. Privacy Notice

This Privacy Notice is effective from 25 May 2018

Introduction

With this Privacy Notice PHENOVATION intends to inform you about why we need your personal information, what we use it for, how we protect it, and how you can exercise your privacy rights. We handle personal information with care and always make sure to adhere to the General Data Protection Regulation (GDPR).

PHENOVATION appreciates the interest you have taken in our company, our products and our services by visiting our website, www.phenovation.com, or affiliated channels of communication such as our social media and/or blogs.

PHENOVATION, situated in Wageningen, specializes in the manufacturing of camera systems for imaging whole plants on chlorophyll fluorescence, multispectral, color and green/red fluorescence protein (GFP/RFP).

This general statement pertains to all personal information PHENOVATION can record from your contact with PHENOVATION, for example when you visit our websites, when you contact us on the phone, et cetera.

We will present you with a specific Notification when we require more personal information from you. This Notification will specify, among other things, what information we require, to what end it is required, how we will protect it, how long we will keep it, with whom we will share it, and what your rights are; for example, your right to access the information and to correct, update or remove the information.

 

Why do we need your personal information?

We can ask you to share your personal information with us for the following purposes:

 • To provide information about PHENOVATION’s products and services
 • To provide answers to any questions you might have
 • To share PHENOVATION’s social media channels and/or blogs with you
 • To maintain a relationship with you as our customer
 • To improve our services
 • To improve our websites and social media channels

We do not use your personal information for any other purposes.

 

What personal information do we collect?

During your interactions with PHENOVATION, for example on the PHENOVATION web pages, we might ask you for certain information, such as:

 • Your name
 • Your email address
 • Your telephone number
 • Data that might be required to maintain our relationship with you as our client

Apart from that, we can also collect information about your Internet address, systems and activities, such as:

 • Your IP address
 • Your cookie ID
 • The type of web browser you use
 • The web pages you visit on our websites
 • Your use of and activities on our PHENOVATION pages

 

Where do we get your personal information?

There are two ways we might obtain your personal information – one in which you play an active role and one in which you are passive.

You can actively share your personal information with PHENOVATION in the following ways:

 • Send an email to vincent.jalink@phenovation.nl from the website
 • Fill out the customer form
 • Communicate with a PHENOVATION employee, for example via email or telephone

If your internet browser accepts cookies, you can passively share certain personal data, such as your IP address, with us. We collect this information without needing any kind of action from you.

With whom do we share your personal information?

Your information will not be merged, lent, rented out or sold, nor shared or made public in any way. PHENOVATION will only disclose personal information at your express request or when we are required to do so by law. Whenever PHENOVATION uses people to process your personal information, they will always be contractually bound to confidentiality.

What are your privacy rights?

Even after you have shared your personal information with us, it is still your property. In our Notice we will inform you of all your rights. You have the right to access your information at all times and are always welcome to rectify or update it. In most cases you can also just have the information removed, or you can ask us to limit the processing of your information or even object to the processing of your personal information altogether. Even when you have granted us permission to collect your personal information, you can always revoke that permission later on. It is very easy to exercise your rights. All you have to do, is send an email to vincent.jalink@phenovation.nl.

How long will we keep your personal information?

PHENOVATION will not retain your personal information for longer than strictly necessary. How long that will be exactly depends on what we need the information for. Every time we process your personal information, we will explain the purpose and the retention period in our Notice.

How do we protect your personal information?

We acknowledge our responsibility to protect the personal information you entrust us with against loss, abuse and unauthorized access. PHENOVATION uses different security technologies and organizational procedures to protect your personal information. For example, the files are kept in closed filing cabinets, our staff is trained to handle personal information, and all laptops and smartphones are encrypted.

Changes to our Privacy Notice

We reserve the right to update or add to this Privacy Notice from time to time, and will post any updated versions on our websites. We will place a conspicuous notice on our home page and will indicate when the Notice was last updated.

 

Where and how to file a complaint

In case you have any questions about PHENOVATION’s privacy policy, you may contact us. If you are, for whatever reason, dissatisfied with the way we handle your personal information, then please let us know. We welcome any and all feedback and view it as a way to learn. We would love to turn your bad experience into a good one!

Our Privacy Liaison is Vincent Jalink. He may be reached via email (vincent.jalink@phenovation.nl) or telephone (+31651978796).

You could also file a complaint with the Dutch Data Protection Agency (Autoriteit Persoonsgegevens). Please visit their website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) and fill out the online form.

PhenoVation B.V. Cookie Policy

Our website uses cookies. A cookie is a simple, small data file that is stored on your browser when you visit our webpage. Any time you then revisit our website we can ask your browser to send the cookie back to our server.

Our webserver generates different kinds of cookies, that can be stored on your computer or smartphone when you visit our websites. Our cookies may contain small pieces of information that are considered personal, such as a unique identification number, your IP address, and the type of browser you use.

We ask your permission to use cookies when you visit our website. Furthermore, you can change your browser settings to either accept all cookies, no cookies at all, or leave the acceptance of cookies up to you. If you block all the cookies that we use, certain functions and pages might not work in the usual way. More information about cookie settings can be found in the Settings menu in your browser.

Session cookies

Our webserver uses session cookies to remember the pages you have opened during your current visit to our website and in which order. The webserver does not have any memory to store this type of cookies.

Anonymously collecting these cookies and analyzing them enables us to optimize the layout and navigation of our website.

This type of cookies is temporary; they are automatically deleted as soon as you close your browser. Furthermore, session cookies do not collect personal information, such as your IP address.

 

Persistent cookies

Using persistent cookies, we are able to recognize you when you pay our website a subsequent visit. The website can now adjust to your specific preferences, such as your language of choice. This will save you time and will make it easier to use our website.

Persistent cookies can use your IP address to remember you; you can disable them in the Settings menu in your browser and delete them by selecting ‘Clear browsing data’ in the History menu in your browser.

Google Analytics cookies

Google Analytics cookies are used to obtain information about how visitors use our website. For this purpose, we offer each visitor a Google cookie. If your browser is set to accept this type of cookie, your movements on our website will be tracked.

Information from these cookies is collected by Google, edited and reported back to us. This is done anonymously; we can guarantee that your IP address will not be reported.

Google can provide this information to third parties when it is required to do so by law, or when a third party processes the information on behalf of Google. We have no influence on this at all. We have [not] given Google permission to use the information for other Google services. Google transfers the information to its servers in the United States, where it is stored.

Google adheres to the Privacy Shield principles and is affiliated to the US Department of Commerce’s Privacy Shield program. Therefore, the processing of any personal information is adequately protected.

Social media

On our website you will find a link to the PHENOVATION LinkedIn page. Clicking the link will redirect you to LinkedIn . If you wish, you can log in and click the ‘Follow’ button. Depending on your settings you will then receive updates when there are new posts on the PHENOVATION LinkedIn page. LinkedIn will also send PHENOVATION your account name. That way, PHENOVATION will know that you follow us on LinkedIn and will be able to view your public LinkedIn profile.

We do not control the settings of the cookies any social media platforms use, so we suggest that you check the relevant social media websites for more information about their privacy policies.

Links to other websites

You may find some links to other websites on the PHENOVATION website that might prove helpful to you. These websites are not run by PHENOVATION and will therefore most likely have their own privacy policies. We would like to emphasize that you should really take a look at these in order to understand how your personal information is used by these websites. We are neither responsible for the content of these websites, nor for their privacy policies.